Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu ofertowym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Wojska Polskiego 38, 98 – 300 Wieluń
ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 86,15 m2 położonego w obiekcie Hali Sportowej WOSiR w Wieluniu, przy ul. Częstochowskiej 35.

Przetarg został zakończony

 

 Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem usługowej działalności gastronomicznej.
Lokal składa się z :
1. powierzchni głównej przeznaczonej do prowadzenia działalności 75,35 m2
2. zaplecza 10,8 m2 składającego się z pomieszczenia o pow. 7,6 m2 i wc o pow. 3,2 m2
3. wyposażenia w skład , którego wchodzą instalacja elektryczna, wod-kan, ogrzewanie, wc.

Przedmiotem przetargu jest zaoferowanie stawki czynszu brutto (tj. cena netto + podatek VAT 22 %) za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie.
Stawka wywoławcza czynszu za najem 1m2 powierzchni wynosi:
5,69 zł + VAT 22 % = 6,94 złotych brutto.

Oprócz czynszu Najemca będzie pokrywał pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu:
za energię elektryczną, wodę i ścieki, wywóz nieczystości.

Osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zainteresowane najmem lokalu zobowiązane są do wpłacenia wadium w wysokości 1.470,58 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt złotych 58/100) i złożenia ofert na piśmie. Wpłaty wadium przyjmuje kasa WOSiR w Wieluniu ul. Wojska Polskiego 38 w godz. 9.00 -15.00 od poniedziałku do piątku. Wpłaty wadium można również dokonać przelewem na konto WOSiR w Wieluniu o numerze 97 9256 0004 0072 7011 2000 0010.

Oferty należy składać w sekretariacie WOSiR w Wieluniu, przy ul. Wojska Polskiego 38, 98-300 Wieluń w terminie do dnia 7 czerwca 2010 roku do godz. 14.00. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, na której powinno być podane nazwisko oferenta, jego adres zamieszkania lub nazwa firmy, jej siedziba oraz dopisek „Oferta na bar w Hali WOSiR Wieluń”. Oferty składane po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane.
Oferta przetargowa musi zawierać:
- nazwisko i imię oferenta lub nazwę jednostki składającej ofertę,
- oferowaną stawkę czynszu za 1m2 powierzchni miesięcznie lokalu użytkowego brutto (również słownie),
- kopię dowodu wpłaty wadium,
- oświadczenie pisemne oferenta o zapoznaniu się i zaakceptowaniu projektu umowy najmu,
- formularz ofertowy (wypełnione wszystkie wykropkowane w nim pola),
- podpis składającego ofertę.

Szczegółowych informacji o lokalu jak również o w sprawie przetargu udziela:
Kierownik WOSiR Wieluń    Jacek RASZEWSKI    43 8404402 601 500352.
Osoby przystępujące do przetargu powinny zapoznać się z treścią ogłoszenia o przetargu wraz z załącznikami przetargowymi, które należy pobrać w sekretariacie WOSiR w Wieluniu przy ul. Wojska Polskiego 38. Lokal można oglądać w dni robocze w godzinach od 10 00 do 1300.
Przetarg jawny -odczytanie ofert odbędzie się w dniu 7 czerwca 2010 roku (poniedziałek) o godz. 14.15 w Sali Konferencyjnej WOSiR w Wieluniu ul. Wojska Polskiego 38.
Przetarg wygrywa oferta o najwyższej zaoferowanej stawce czynszu brutto.

Wyniki przetargu podane będą na tablicy ogłoszeń WOSiR w Wieluniu w dniu 9 czerwca 2010 roku. W przypadku złożenia dwóch równorzędnych ofert WOSiR Wieluń zorganizuje dodatkowy ustny przetarg ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty.

Najemca jest zobowiązany do przeprowadzenia prac adaptacyjnych oraz doprowadzenia do pozytywnego odbioru lokalu przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy. Wydanie Najemcy przedmiotu najmu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego niezwłocznie po ogłoszeniu wyników przetargu. Czynsz miesięczny liczony będzie od dnia pozytywnego odbioru lokalu przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu (załącznik nr 3) w terminie do 14 dni od  daty ogłoszenia wyników.  W celu zawarcia umowy wymagane są następujące dokumenty:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osób prawnych -wypis z krajowego rejestru sądowego,
- oświadczenie oferenta, czy jest płatnikiem podatku VAT.
Uchylenie się od zawarcia umowy spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz WOSiR Wieluń. Wadium zwracać będzie kasa WOSiR w Wieluniu ul. Wojska Polskiego 38 począwszy od dnia 10 czerwca 2010 roku.

Najemcy przysługuje zwrot kosztów z tytułu poniesionych nakładów na remonty i modernizacje lokalu zgodnie z par. 10.1 Uchwały Nr XXVIII/283/05 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 kwietnia 2005 roku. Wynajmujący zawrze z najemcą porozumienie określające zakres robót adaptacyjno-remontowych podlegających rozliczeniu. Pozostałe warunki najmu określa umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszych warunków przetargu i jest obowiązująca dla zwycięzcy przetargu.

WOSiR Wieluń ma prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Wieluń, dnia 20 maja 2010 roku.Załączniki:
1. Uchwała Rady Miejskiej z dn. 21.04.2005 r. w sprawie zasad wynajmowania i udzielania ulg w opłatach za lokale użytkowe.
2. Regulamin przetargu.
3. Projekt umowy najmu.
4. Formularz ofertowy.

 


 

 


 


 

Wzór  umowy najmu lokalu użytkowego

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

zawarta w dniu  ……………… 2010 roku  w Wieluniu pomiędzy :
Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Wojska Polskiego 38, 98-300 Wieluń
reprezentowanym przez :
Jacek RASZEWSKI        -Kierownik WOSiR Wieluń,
zwanym Wynajmującym  a :

…………………………………………………………………………………………………
w imieniu którego działają:
…………………………………………
…………………………………………
zwanym Najemcą
§.1

1.    Przedmiotem umowy jest najem lokalu użytkowego położonego w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej 35 w budynku Hali Sportowej WOSiR o łącznej powierzchni użytkowej  86,15 m2 składający się z:
- pomieszczenia głównego o powierzchni 75,35 m2
- zaplecza o powierzchni 10,8 m2
2.    Najemca wykorzystywał będzie przedmiot najmu wyłącznie na usługową działalność gastronomiczną.
3.    Najemca zobowiązuje się do świadczenia usługi gastronomicznej na rzecz Wynajmującego, polegającej na zapewnieniu śniadań gościom hotelu znajdującego się w budynku przy ul. Częstochowskiej 35, przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.
4.    Warunki usługi wymienionej w pkt 3 strony uzgodnią odrębną umową.
5.    Najemca nie ma prawa bez zgody Wynajmującego podnająć ani w inny sposób odstępować na rzecz osób trzecich przedmiotu najmu w całości lub w części.
6.    Wydanie Najemcy przedmiotu najmu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego niezwłocznie po ogłoszeniu wyników przetargu..
7.    Najemca ma prawo dokonania adaptacji pomieszczeń na własne potrzeby po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym zakresu robót.
8.    Adaptacja o której mowa w pkt. 8, wykonywana będzie wyłącznie kosztem i staraniem Najemcy.
9.    Najemca na własny koszt lub własnym staraniem sprawować będzie dozór przedmiotu najmu.
10.    Ubezpieczenie przedmiotu najmu należy do swobodnego uznania Najemcy, może być dokonane wyłącznie na koszt Najemcy i jego staraniem

§  2

Ustala się miesięczne opłaty za wynajmowany przedmiot umowy – opis jak § 1 :
1. kwota miesięczna  czynszu netto :  ................ zł.  +   należny podatek VAT, płatna na rzecz Wynajmującego za każdy miesiąc z góry,
2. Najemca oświadcza, że posiada nr NIP: ……………………. i upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur bez jego podpisu,
3. Strony ustalają następujący adres Najemcy do korespondencji (w tym do przesyłania faktur VAT): …………….............................................................................................……………………
4. W przypadku zwłoki w płatnościach czynszu, Wynajmujący ma prawo do naliczania odsetek  umownych za każdy dzień  zwłoki.
5. Strony postanawiają, że datą spełnienia świadczenia pieniężnego przez Najemcę jest data dokonania przelewu bankowego na rachunek bankowy Wynajmującego.

§ 3

1.     Oprócz czynszu wymienionego w § 2 Najemca będzie pokrywał koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu. Opłaty będą naliczane przez Wynajmującego wg wskazań podliczników lub określonego przez Wynajmującego ryczałtowego zużycia mediów.
2.     Opłaty za  energię elektryczną według wskazań licznika na podstawie faktur wystawianych przez Zakład Energetyczny.
3.     Opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków według wskazań wodomierza na podstawie faktur wystawianych przez Przedsiębiorstwo Komunalne.
4.     W sprawie wywozu nieczystości stałych Najemca jest zobowiązany zawrzeć umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym oraz zapewnić pojemniki do ich składowania.
5.     Wszelkie zmiany kosztów eksploatacyjnych Wynajmujący ma prawo niezwłocznie naliczyć Najemcy i nie jest to traktowane jako zmiana warunków umowy wymagająca  zgody Najemcy w formie zawarcia aneksu.

§ 4

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany cen najmu wynikającej z poziomu inflacji, oraz dostosowania do aktualnych cen rynkowych. W przypadku nie wyrażenia zgody na tę zmianę przez Najemcę,  umowa ulega rozwiązaniu z okresem wypowiedzenia jak w § 8.

§  5

Najemca zobowiązuje się wykorzystywać lokal zgodnie z przeznaczeniem.
Najemca zobowiązuje się do przeprowadzenia prac adaptacyjnych oraz pozytywnego odbioru lokalu przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania niniejszej umowy,
Najemca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich napraw bieżących w celu utrzymania lokalu w należytym stanie technicznym. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania naprawy na własny koszt po uprzednim uzyskaniu zgody Wynajmującego.
Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązuje się oddać lokal uporządkowany i w stanie nie pogorszonym, wynikającym z normalnego zużycia i eksploatacji.
Najemca zobowiązany jest przywrócić przedmiot najmu do stanu pierwotnego jeżeli dokonał w nim zmian bez zgody Wynajmującego.
Najemcy nie przysługuje zwrot kosztów po zakończeniu najmu z tytułu poniesionych nakładów na adaptację, remonty i zmiany w lokalu wykonane bez zgody Wynajmującego.
Przekazanie Wynajmującemu przedmiotu najmu nastąpi na podstawie protokołu.

§ 6

Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia gdy :
1.    najemca odda lokal w podnajem bez zgody Wynajmującego,
2.    najemca zalega z opłatami czynszowymi za dwa pełne okresy płatności,
3.    najemca dokona przeróbek lokalu bez zgody Wynajmującego,
4.    najemca naruszy inne, istotne warunki umowy.
W przypadku zaistnienia któregokolwiek z ww. zdarzeń Wynajmującemu, po uprzednim pisemnym wezwaniu, wyznaczającym dodatkowy co najmniej 7-dniowy termin do zapłaty lub usunięcia naruszeń, przysługuje prawo rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Najemca ma obowiązek wydać przedmiot najmu Wynajmującemu w terminie 3 dni od daty rozwiązania umowy.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz warunki przetargu na lokal.

§8

1. Umowa wiąże strony od dnia ........................................................ na czas nieoznaczony.
2. Naliczanie czynszu rozpocznie się z dniem pozytywnego odbioru lokalu przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
3. Każda ze stron ma możliwość rozwiązania umowy za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem złożonym drugiej stronie pisemnie i na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie, a w razie braku porozumienia właściwym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Wynajmującego.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wynajmującego oraz jeden dla Najemcy.
Wynajmujący :                           Najemca :

 

 


 

F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y


na najem lokalu użytkowego w Hali Sportowej WOSiR w Wieluniu

przy ul. Częstochowskiej 35, o łącznej powierzchni 86,15 m2 przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych.

1.    DANE PODSTAWOWE:


Imię i nazwisko / nazwa firmy

OFERENTA    ................................................................................................

................................................................................................       
Adres / siedziba

OFERENTA    ................................................................................................

................................................................................................       
Adres korespondencyjny    ................................................................................................

................................................................................................       
Telefon, faks, tel. komórkowy    .................................................................................................       
Proponowana stawka czynszu brutto

Za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu  (z podatkiem VAT), będącego przedmiotem oferty     ........................... PLN/m2 powierzchni użytkowej lokalu (z 22 % VAT)

słownie: ....................................................................................

................................................................................................    


2.    Dane personalne osoby lub osób upoważnionych do podpisania umowy:

Imiona i nazwisko     ..............................................................................................................
Nr dowodu osobistego ............................. PESEL ............................ NIP .................................

Imiona i nazwisko/Nazwa firmy   .............................................................................................
Nr dowodu osobistego ............................. PESEL ............................ NIP .................................
3.    Określenie sposobu zwrotu wadium:

a)  Wpłaty wadium w kwocie .................................. zł dokonałem/łam:
wpłata gotówką w kasie WOSiR / przelewem bankowym. **b) W przypadku przysługiwania mi zwrotu wadium w sytuacjach określonych w zasadach regulaminu przetargu, proszę o:

wypłacenie w kasie WOSiR /  przelanie wadium na rachunek bankowy o nr ......................................

.......................................................................................................................................... **

4.    DO OFERTY ZAŁĄCZAM OBOWIĄZKOWO WYMAGANE DOKUMENTY:

a.    kopia potwierdzenia wpłaty wadium – (Uwaga - nie będą przyjmowane wydruki z kont internetowych bez oryginalnych pieczęci banku) - brak spełnienia tego wymogu skutkuje odrzuceniem oferty; **


................................, dnia ...........................................................


czytelny podpis oferenta

(pieczątka firmy)

** niepotrzebne skreślić

 

Pobierz formularz