WOSiR - Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji

Strefa Płatnego Parkowania

Od dnia 01.06.2018 r. WOSiR jest Administratorem Strefy Płatnego Parkowania.

 

Biuro SPP znajduje się na ul. Narutowicza 4, naprzeciwko Kino-Teatru Syrena.

tel. kom. 669 673 875

adres e-mail: spp-wielun@wosir.org

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00

Opłaty parkingowe obowiązują od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00

W soboty, niedziele i święta postój jest bezpłatny.

 

Ustalenie Strefy Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania określa Uchwała Nr XV/174/15 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 3 grudnia 2015 r.

Regulamin Strefy Płatnego parkowania stanowi Załącznik nr 3 do powyższej uchwały.

Od dnia 01.05.2019 r. obowiązuje Uchwała Nr VIII/166/19 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/174/15 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania.
 
Link do uchwały: https://www.infor.pl/akt-prawny/U72.2019.074.0002437,uchwala-nr-viii16619-rady-miejskiej-w-wieluniu-zmieniajaca-uchwale-nr-xv17415-wsprawie-ustalenia-strefy-platnego-parkowania-pojazdow-samochodowych-oraz-wysokosci-oplat-za-parkowanie-wtej-strefie-ispos.html

 

Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP w Wieluniu:

Lp.

Rodzaj opłaty

Wysokość (zł)

1.

za parkowanie do pół godziny

0,50

2.

za parkowanie za pierwszą godzinę

1,50

3.

za parkowanie za drugą godzinę

1,70

4.

za parkowanie za trzecią godzinę

2,00

5.

za parkowanie za czwartą i kolejne godziny

1,50

6.

abonament miesięczny ważny na określony pojazd

100,00

 

Opłaty dodatkowe:

- 50,00 zł za brak ważnego biletu parkingowego (płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania),

- 25,00 zł w przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w ciągu 3 dni roboczych od daty wystawienia wezwania.

Powyższe opłaty dodatkowe należy wnieść w Biurze SPP lub na konto bankowe Gmina Wieluń

PKO Bank Polski SA nr 81 1020 2212 0000 5802 0404 8708.

 

WOSiR jest również Administratorem Parkingu Płatnego Niestrzeżonego (PPN) na placu przy ul. Barycz w Wieluniu.

Opłaty parkingowe obowiązują od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00

W soboty, niedziele i święta postój jest bezpłatny.

 

Regulamin Parkingu Płatnego Niestrzeżonego

 1. Każdy korzystający z parkingu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed wjazdem na teren parkingu.
 2. Każdy użytkownik pojazdu, decydując się na korzystanie z parkingu, akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Parking jest niestrzeżony i płatny zgodnie ze stawkami opłat umieszczonymi na parkomacie.
 4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na jego terenie pojazdy, ich wyposażenie i inne mienie, oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z miejsc parkingowych niezgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu, wyrządzone przez korzystających z parkingu lub osoby trzecie.
 5. Parking przeznaczony jest dla samochodów osobowych oraz dostawczych o ładowności do 3,5 t.
 6. Opłaty za parkowanie pobierane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 17:00.
 7. Osoby posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej mogą parkować nieodpłatnie tylko i wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym, oznaczonym znakiem D-18a z tabliczką T-29.
 8. Osoby posiadające Kartę postojową „Wieluń sprzyja Rodzinom 3+” oraz Kartę postojową dla kobiet w ciąży są zwolnione z opłaty za parkowanie na parkingu.
 9. Postój na parkingu możliwy jest tylko po uprzednim wykupieniu abonamentu w Biurze Obsługi, biletu parkingowego w parkomacie znajdującym się na terenie parkingu lub poprzez system moBILET.
 10. Dowodem uiszczenia opłaty parkingowej jest abonament lub bilet parkingowy wydany przez parkomat lub system moBILET. Bilet parkingowy lub kartę abonamentową należy umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu w miejscu widocznym dla służb kontrolnych lub oznaczyć pojazd winietą systemu moBILET.
 11. Opłatę parkingową wnosi się niezwłocznie po zaparkowaniu i nie później niż po upływie 5 minut od czasu zajęcia miejsca parkingowego lub nie później niż po upływie 5 minut od upływu czasu określonego na wydruku z parkomatu lub czasu opłaconego za pomocą systemu moBILET.
 12. Korzystający z parkingu zobowiązany jest uiścić opłatę parkingową odpowiednio dla danego planowanego czasu postoju pojazdu, według wskazań wynikających z informacji umieszczonych na parkomacie.
 13. Na parkingu NIE są honorowane bilety z SPP Wieluń, a opłacie podlega każde zajęte miejsce na parkingu.
 14. Za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego lub za przekroczenie opłaconego czasu parkowania, użytkownik zobowiązany jest do wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości:
  1. 30,00 zł w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia zawiadomienia o nałożeniu opłaty dodatkowej,
  2. 50,00 zł w przypadku niewniesienia opłaty dodatkowej w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia zawiadomienia o nałożeniu opłaty dodatkowej.
 15. Opłatę dodatkową uiszcza się poprzez dokonanie wpłaty w sposób wskazany w zawiadomieniu wystawionym przez służby kontrolne.
 16. Nieopłacona w terminie opłata dodatkowa będzie dochodzona w drodze postępowania egzekucyjnego z wykorzystaniem danych Właściciela Pojazdu uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Korzystający z parkingu zostanie obciążony odsetkami i kosztami egzekucyjnymi.
 17. Korzystający z parkingu może w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty wnieść reklamację odnośnie zasadności naliczenia opłaty dodatkowej. Reklamacje wnosi się na adres: Biuro SPP, ul. Narutowicza 4, 98-300 Wieluń. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku uznania reklamacji - skutki prawne wezwania do zapłaty uznaje się za niebyłe.
 18. W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie parkingu obowiązują zasady prawa drogowego.
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą mieć odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Zgodnie z Zał. Nr 1 Zarządzenia Nr 90/18 Burmistrza Wielunia z dnia 30 maja 2018 roku wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na PPN w Wieluniu wynosi:

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka-łącznie

Cena łączna w złotych (brutto)

1.

Opłata minimalna

(opłata za pierwsze 30 min.)

30 min.

1,00 zł

2.

Opłata za pierwszą godzinę

60 min.

1,50 zł

3.

Opłata za dwie godziny

(opłata za drugą godzinę - 1,70 zł)

120 min.

3,20 żł

4.

Opłata za trzy godziny

(opłata za trzecią godzinę - 2,00 zł)

180 min.

5,20 zł

5.

Każde następne 60 min.

60 min.

1,50 zł

 

Opłaty dodatkowe:

- 30,00 zł opłata wniesiona w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania,

- 50,00 zł opłata wniesiona w terminie dłuższym niż 7 dni od daty wystawienia wezwania

Powyższe opłaty dodatkowe należy opłacić przelewem na konto bankowe WOSiR:

PKO Bank Polski SA nr 50 1020 4564 0000 5002 0158 7377.

 

W Wieluniu istnieje możliwość zakupu biletu parkingowego za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej moBILET. Winiety do oznakowania pojazdu dostępne nieodpłatnie w Biurze SPP. Więcej informacji na stronie mobilet.pl

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 I 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych’ LUB rodo”), informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego1, kod pocztowy 98-300 Wieluń, e-mail: sekretariat@um.wielun.pl, tel. 43 886 0228.
 2. Administrator Danych Osobowych, powołał inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych 98-300 Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1, e-mail: iod@um.wielun.pl.
 3. Administrator Danych Osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Wieluńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, z siedzibą w Wieluniu, ul. Wojska Polskiego 38, kod pocztowy 98-300 Wieluń , dalej zwany „Podmiotem przetwarzającym”.
 4. Podmiot przetwarzający powołał inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Wojska Polskiego 38, 98-300 Wieluń lub mailowo iod@wosir.org.
 5. Dane osobowe:

1) imię i nazwisko,

2) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL),

3) adres zamieszkania,

pozyskiwane są z nasypujących źródeł:

-  Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

- Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy,

- Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA Wydział Udostępniania Danych w Warszawie,

- od podmiotu będącego właścicielem/użytkownikiem pojazdu.

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu zarządzania Strefą Płatnego Parkowania w Wieluniu.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum pięciu lat wynikający z kategorii archiwalnej „BE5” oznaczonej dla tego rodzaju spraw w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. poz. 67 z późn. zm.).
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 6. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych na podstawie zawartej umowy.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.